I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady dokonywania rezerwacji imprez Wino-Grono.art („Event”) organizowanych przez B3 Marek Kotiuszko SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) NIP: 7011087155, REGON: 52199250, KRS: 0000970997 („Organizator”). 
 2. Umowa o rezerwację („Rezerwacja”) zawierana jest w formie dokumentowej tj. za pośrednictwem e-maila, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 3. Cena rezerwacji wyrażona jest w polskiej walucie i jest ceną netto. 

 

II. DEFINICJE

 1. Event – impreza WinoGrono.art organizowana przez Organizatora na podstawie Umowy rezerwacyjnej zawartej z Rezerwującym; Event może mieć charakter prywatny albo firmowy.
 2. Organizator – B3 Marek Kotiuszko SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) NIP: 7011087155, REGON: 52199250, KRS: 0000970997
 3. Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji.
 4. Rezerwujący – osoba fizyczna lub osoba prawna, z którą Organizator zawiera Umowę rezerwacyjną na zorganizowanie Eventu. 
 5. Rezerwacja – umowa rezerwacyjna zawierana pomiędzy Organizatorem a Rezerwującym w formie dokumentowej, tj. za pośrednictwem e-mail na zasadach określonych w pkt III Regulaminu. 

    III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY I DOKONYWANIA REZERWACJI

    1. Rezerwacji można dokonywać pod adresem e-mail: zmalujmycos@wino-grono.art
    2. W celu dokonania Rezerwacji należy skierować na ww. adres e-mail wiadomość zawierającą co najmniej: datę rezerwacji, liczbę osób, dane Rezerwującego, ewentualne dodatkowe warunki (m.in. gdzie ma być zrealizowany Event, czy Rezerwujący zamawia dodatkowe napoje lub catering, własną muzykę etc.)
    3. Zawarcie umowy następuje poprzez wysłanie przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną do Rezerwującego wiadomości e-mail potwierdzającej wszystkie ustalone przez strony warunki Rezerwacji i dokonanie Rezerwacji.
    4. Płatność za Rezerwację dokonywana przelewem lub kartą przez system płatności Przelewy24 po wygenerowaniu linka do płatności na podstawie faktury wystawionej drogą elektroniczną do 7 dni po realizacji Eventu. Inne metody płatności mogą zostać ustalone drogą mailową.

    IV. REALIZACJA REZERWACJI

    1. Event będzie realizowany w miejscu i czasie wspólnie ustalonym przez Strony lub w miejscu wskazanym przez Organizatora.
    2. Event zostanie zrealizowany zgodnie z wytycznymi z Rezerwacji. 
    3. Rezerwujący zobowiązuje się do poinformowania i zobowiązania uczestników Eventu do przestrzegania prawa, Regulaminu oraz Regulaminu Uczestnictwa w Imprezach oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu uczestników ani osób trzecich.
    4. Wejście na teren Eventu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Regulaminu Uczestnictwa w Imprezach, które zostaną udostępnione Rezerwującemu przed dokonaniem Rezerwacji. 
    5. Za przedmioty pozostawione na terenie Eventu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

    V. WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN W REZERWACJI 

    1. Rezerwację można przełożyć na inny termin uzgodniony z Organizatorem, chyba, że Organizator potwierdził już miejsce, w którym ma się odbyć Event.  W takim wypadku Rezerwacji nie można przełożyć na inny termin. 
    2. Warunki Rezerwacji, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej mogą być zmienione najpóźniej na 7 dni przed jej datą.
    3. Warunki Rezerwacji, takie jak zwiększenie ilości uczestników Eventu mogą być zmienione na mniej niż 7 dni przed jej datą. 
    4. Rezerwację można bezkosztowo odwołać na 7 dni przed jej datą. 
    5. Jeśli Rezerwujący odwoła Rezerwację na mniej niż 7 dni przed jej datą, Organizatorowi przysługiwać będzie połowa ustalonego wynagrodzenia. 
    6. Jeśli Rezerwujący nie odwoła Rezerwacji lub jej nie przełoży na inny termin, Organizatorowi przysługiwać będzie całe wynagrodzenia za rezerwację. 

    VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

    Organizator dba o prywatność rezerwujących, a ochrona ich danych osobowych jest sprawą najwyższej wagi. Niniejsza polityka prywatności określa informacje dotyczące zbierania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych rezerwujących, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych), dalej „RODO”. Niniejsza polityka prywatności ma charakter jedynie informacyjny – nie jest ona źródłem obowiązków Rezerwujących.

    1. Administrator danych osobowych.
     Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem wiadomości e-mail jest B3 Marek Kotiuszko SKA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) NIP: 7011087155, REGON: 52199250, KRS: 0000970997 zwany dalej w tym punkcie Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się kontaktować z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych lub za pośrednictwem adresu e-mail: info@wino-grono.art
    2. Cel przetwarzania.
     Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności:
     • w celu wykonania Rezerwacji, której stroną jest Rezerwujący lub do podjęcia na jego żądanie działań, przed jej zrealizowaniem;
     • w celu wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą np. wystawiania faktur, rachunków;
     • gdy przetwarza dane z uwagi na jego uzasadnione interesy takie jak:
      1. ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;
      2. realizowanie wewnętrznych celów analitycznych lub statystycznych,
      3. odpowiadanie na wiadomości kierowane do niego drogą e-mail, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób.

       Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez danego Rezerwującego.

     • Wykonanie Rezerwacji
      W celu wykonania Rezerwacji, której stroną jest Rezerwujący lub do podjęcia na jego żądanie działań, przed jej zrealizowaniem, Administrator przetwarza przekazane przez Rezerwującego dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

      Podstawa prawna: Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

     • Profile w mediach społecznościowych
      Administrator przetwarza dane osobowe w ramach korzystania przez Rezerwujących z jego profili znajdujących się na portalach społecznościowych m.in. Facebook, Instagram. Dane przekazane w ten sposób (m.in. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie) Administrator przetwarza w celu promocji swojej działalności i oferowanych przez niego usług oraz prowadzenia komunikacji w ramach fanpage, w szczególności odpowiedzi na reakcję, komentarze oraz prywatne wiadomości; w celach statystycznych oraz marketingowych tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego m.in. na marketingu produktów własnych, dbaniu o wizerunek marki, zapewniania ciągłości komunikacyjnej.

      Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

     • Marketing własnych produktów i usług
      Administrator przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego w celu marketingu produktów i usług własnych, co stanowi realizację jego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promocji prowadzonej przez nas działalności.

      Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

     • Newsletter
      Dane, jakie Rezerwujący podaje Administratorowi w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych o nowościach, produktach i usługach Organizatora, tj. adres a-mail oraz numer telefonu kontaktowego Administrator przetwarza na podstawie wyrażonej przez rezerwującego zgody.

      Podstawa prawna: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

     • Kontakt z Rezerwującym, obsługa skarg i wniosków
      W celu obsługi zapytań/żądań, jak również rozpatrywania przedkładanych skarg i wniosków Rezerwujących kierowanych do Organizatora z wykorzystaniem tradycyjnych środków korespondencyjnych Administrator przetwarza dane w postaci numeru telefonu kontaktowego lub innych zawartych w kierowanej korespondencji. Przetwarzanie dokonywane jest w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora urzeczywistniającego się w utrzymaniu kontaktu z klientami, właściwej obsługi zgłoszonych żądań, ulepszaniu działalności i świadczonych usług, podnoszeniu satysfakcji Rezerwujących.

      Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

     • Obrona przed ewentualnymi roszczeniami/dochodzenie ewentualnych roszczeń
      W związku z tym, iż w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności może dojść do sytuacji, w której będziesz kierował do niego roszczenia, albo w której on będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń, Administrator przetwarza dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru PESELE, nazwy firmy lub numeru identyfikacji podatkowej (NIP) by skutecznie dochodzić przysługujących mu praw.

      Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

    3. Prawa Rezerwującego.
     Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować, że Administrator nie będzie w stanie nawiązać z Rezerwującym współpracy, podpisać umowy lub skontaktować się z nim w jego sprawie. W każdej chwili Rezerwujący ma prawo do:
     1. żądania informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, 
     2. wglądu do treści swoich danych osobowych, 
     3. ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
     4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
     5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
     6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przez Administratora, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

      We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem info@wino-grono.art.

      Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, Rezerwujący występuje do Administratora z żądaniem, Administrator spełni to żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania Rezerwującego w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

      Ze względów technicznych, Administrator potrzebuje zawsze 24h roboczych na dokonanie aktualizacji wybranych przez ustawień w jego systemach. 

    4. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom.
     Dla prawidłowego funkcjonowania systemu Rezerwacji, w tym dla realizacji zawieranych umów, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych m.in. podmiotom współpracującym z Administratorem oraz podmiotom, którym będzie musiał udostępnić informację na podstawie przepisów prawa. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji. 
    5. Czas przetwarzania danych osobowych.
     Administrator przechowuje dane Rezerwującego wyłącznie w niezbędnym czasie – jego dane zostaną usunięte po realizacji celów, o których mowa w pkt B) niniejszej polityki lub po upływie czasu przewidzianego przepisami prawa. 
    6. Zmiana polityki prywatności.
     Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności. Aktualna treść polityki prywatności każdorazowo będzie dostępna na stronach serwisu. 

     

     VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Rezerwującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
    2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w Imprezach 
    3. Kwestie sporne, będą w pierwszej kolejności załatwiane przez strony polubownie. W razie braku rozwiązania sporu w ciągu 30 dni od jego zaistnienia sprawy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.