REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

1. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji Voucherów zakupionych w Sklepie internetowym Wino-Grono.art.
 2. Nabywca Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w całości akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

   

2. DEFINICJE

 • Regulamin – niniejszy regulamin Voucherów.
 • Voucher – wiadomość e-mail otrzymana po zakupie Vouchera, zawierająca unikalny kod możliwy do wykorzystania w zakupach online jako pełna lub częściowa płatność za dowolne zamówienie w Sklepie Wino-Grono.art
 • Nabywca Vouchera – podmiot dokonujący zakupu Vouchera za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Wystawca Vouchera – B3 Marek Kotiuszko SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) NIP: 7011087155, REGON: 52199250, KRS: 0000970997
 • Termin ważności Vouchera – okres, po upływie którego Voucher nie będzie mógł zostać zrealizowany w Sklepie.
 • Konsumentosoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca uprzywilejowanyosoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Voucher można:
  a)
  nabyć wyłącznie za pośrednictwem Sklepu;
  b) zrealizować przez okres 12 miesięcy od daty dokonania jego zakupu, z zastrzeżeniem pkt 3.2. poniżej;
  c) wykorzystać podczas zakupów online jako pełna lub częściowa płatność za dowolne zamówienie Wino-Grono.art., w tym również na udział w dowolnej imprezie otwartej Wino-Grono.art na terenie całej Polski – w miastach, w których zaplanowane zostały wydarzenia organizowane przez Wystawcę. 
  d) wydrukować w formacie A4 bądź przepisać unikalny kod na własną kartkę.
 2. Termin ważności Vouchera może ulec przedłużeniu o dodatkowe 3 miesiące, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. Nabywca Vouchera chcący skorzystać z możliwości przedłużenia terminu ważności, na zasadach o których mowa w niniejszym punkcie, zobowiązany jest zgłosić takie żądanie Wystawcy Vouchera przesłane na adres mailowy: info@wino-grono.art oraz uiścić opłatę, o której mowa w zdaniu pierwszym – przed upływem terminu ważności Vouchera.  
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę), w całości ani w części.
 4. Brak jest możliwości użycia Vouchera do zapłaty za Zamówienie, za które zapłacono uprzednio bez użycia Vouchera. Wydawca nie zwraca środków pieniężnych za Zamówiony uprzednio Produkt, jeśli Klient zdecyduje się na opłacenie rezerwacji Voucherem już po dokonaniu płatności inną metodą.
 5. Każdy z Voucherów posiada unikalny kod, który Nabywca otrzymuje na adres e-mail po dokonaniu zakupu. 
 6. W celu realizacji Vouchera należy wpisać unikalny kod w koszyku podczas składania zamówienia. Voucher obniży wówczas wartość koszyka o kwotę stanowiącą równowartość Vouchera.
 7. W przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką został wystawiony Voucher, Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty środków. 
 8. W przypadku, gdy cena za złożone zamówienie przewyższa wartość Vouchera, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty różnicy. Voucher pokrywa cenę imprezy w tzw. First Minute.
 9. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie Vouchera od daty jego przesłania Nabywcy w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.
 10. Brak możliwości realizacji zakupionego Vouchera nastąpi w przypadku:
  a)
  upływu terminu ważności Vouchera,
  b) utraty unikalnego kodu umożliwiającego realizację Vouchera.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Nabywcy Vouchera, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Powyższe uprawnienie nie przysługuje w przypadku, w którym usługa objęta Voucherem została już zrealizowana.
 3. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od daty doręczenia Vouchera na wskazany adres e-mail Nabywcy.
 4. Nabywca, o którym mowa w pkt 4.1 może odstąpić od umowy, składając Wystawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być przesłane na adres mailowy Wystawcy: info@wino-grono.art
 5. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Wystawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Wystawcę zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Nabywca winien zgłosić w terminie 14 dni od daty wykonania tych zobowiązań. Reklamacja powinna być przesłana na adres mailowy Wystawcy: info@wino-grono.art. Wystawca rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania oraz powiadomi Nabywcę o jej rozstrzygnięciu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. O wyniku reklamacji Wystawca poinformuje drogą mailową.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Nabywcy Vouchera jest:  B3 Marek Kotiuszko SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) NIP: 7011087155, REGON: 52199250, KRS: 0000970997
 2. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem sprzedaży Vouchera i jego realizacji, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie sprzedaży i realizację Vouchera. 
 3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Vouchera oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a po jej rozwiązaniu/wykonaniu do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo – rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w zakresie którym uprzednio Pani/Pan wyraziła/-ił zgodę.
 7. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw, związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, może Pan/Pani wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@wino-grono.art 
 8. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych Nabywcy dostępne są na stronie Sklepu w dokumencie „Polityka prywatności”.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie Sklepu pod adresem https://wino-grono.art, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, wydrukować lub zapisać ten dokument. 
 2. Wystawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, w szczególności zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.