hf 

Polityka prywatności serwisu www.wino-grono.art

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego https://wino-grono.art (dalej: „Sklep”).
 2. Administratorem danych osobowych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://wino-grono.art jest B3 Marek Kotiuszko SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) NIP: 7011087155, REGON: 52199250, KRS: 0000970997
 3. Respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), (dalej: „Ustawa”) oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Użytkowników danych osobowych.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 5. W naszym Sklepie zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko – może być przetwarzane, gdy Użytkownik Sklepu przekaże je za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, poczty tradycyjnej lub podczas kontaktu telefonicznego – w celu skorzystania z oferty Sklepu, zaadresowania przesyłki z zamówieniem, świadczenia innych usług na rzecz Użytkowników;
  b) adres zamieszkania/ adres korespondencyjny – w celu umożliwienia wysyłki zamówienia do Użytkownika;
  c) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy Użytkownik Sklepu przekaże go za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, poczty tradycyjnej lub podczas kontaktu telefonicznego. Na wskazany adres e-mail wysyłamy do Użytkownika potwierdzenie złożenia zamówienia/rezerwacji, kontaktujemy się w sprawie zamówienia/rezerwacji, odpowiadamy na pytania Użytkownika, wysyłamy informacje handlowe (gdy Użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie treści marketingowych za pośrednictwem Newslettera);
  d) numer telefonu – może być przetwarzany, gdy Użytkownik Sklepu przekazuje go za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, poczty tradycyjnej lub podczas kontaktu telefonicznego – w celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem, w tym poinformowania go za pomocą wiadomości sms o miejscu Imprezy;
  e) NIP – podawany jest przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą oraz osoby, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP;
  f) inne dane – mogą być pobierane w ramach prowadzonych usług lub mogą być podane przez Użytkownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, poczty tradycyjnej lub podczas kontaktu telefonicznego.
 6. Podanie danych, o których mowa w pkt 5 jest konieczne, w szczególności w celu:
  a)
  skorzystania z oferty Sklepu poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, w tym złożenie takiego zamówienia bez konieczności rejestracji (zakładania konta) w Sklepie,
  b) wysyłki zamówienia,
  c) odpowiedzi na pytania oraz umożliwienia kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,
  d) dobrowolnej rejestracji – założenia konta w Sklepie,
  e) realizowania usługi (subskrypcji) Newslettera – jeżeli Użytkownik chce być informowany o ofertach handlowych.
 7. Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 5 i 6 powyżej.
 8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 5 i 6 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 9 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy wykonywana usługa ma charakter ciągły (np. subskrypcja Newslettera).
 9. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są osoby, których dane dotyczą.
 10. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu stanowi:
  a) 
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia na jego żądanie działań przed zawarciem umowy, lub
  b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
  c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
  d) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – np. w przypadku świadczenia usługi Newslettera.
 11. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 12. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 13. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody osoby, której dane te dotyczą, za wyjątkiem udostępnienia danych podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji, np. organy podatkowe, organy ścigania itp.
 14. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora.
 15. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i celach wskazanych w umowie powierzenia. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania wskazanym poniżej podmiotom świadczącym:
  a) 
  usługi kurierskie, przewozowe, pocztowe – w celu doręczenia przesyłek;
  b) usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa Sklep,
  c) usługi księgowe,
  d) inne usługi niezbędne do funkcjonowania Sklepu.
 16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie może utrudnić bądź uniemożliwić podjęcie czynności w celu komunikacji, przekazania oferty czy podejmowanie czynności w związku z zawarciem umowy.
 17. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator przysługuje prawo:
  a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d) powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 18. Aby skorzystać z praw, o których mowa w pkt 17, należy przesłać wiadomość drogą mailową na e-mail: info@wino-grono.art  lub pocztą tradycyjną na adres: Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa. Wszelkie zapytania, skargi, wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych winny być kierowane drogą mailową lub pocztą tradycyjną na adresy wskazane w zdaniu poprzednim.
 19. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis wino-grono.art. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 20. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 21. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom.