(REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WINO-GRONO.ART

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Sklep internetowy Wino-Grono.art, dostępny pod adresem internetowym https://wino-grono.art, prowadzony jest przez B3 Marek Kotiuszko SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 0000970997, NIP: 7011087155, REGON: 52199250.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://wino-grono.art oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest on zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta w Sklepie lub w celu zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 

2. DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://wino-grono.art 
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.
 5. Sprzedawca – B3 Marek Kotiuszko SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 0000970997, NIP: 7011087155, REGON: 52199250.
 6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 9. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Konto – konto Klienta w Sklepie oznaczone indywidualnym loginem oraz hasłem utworzonymi przez Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Towaru – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów. Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Towarów.
 18. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument przekazany Klientowi wraz z Towarem, potwierdzający jego zakup.

 

3. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@wino-grono.art
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 573 000 723.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 12 1090 1883 0000 0001 5149 3401.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9-17.

 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Towary, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną i zaktualizowaną wersją przeglądarki internetowej typu Chrome, FireFox, Safari itp.;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami;
  b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich;
  c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu;
  d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Sklepu przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt 7 poniżej, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa).
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 8. Podczas składania Zamówienia można wykorzystać maksymalnie jeden kod rabatowy. Promocje w sklepie nie łączą się.
 9. Do Zamówionych Towarów dołączany jest Dowód zakupu.

   1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
   1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu polegają na:
    a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie,
    b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
   2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania przez niego rejestracji. 
   3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie jest zawierana dobrowolnie, na czas nieokreślony i nieodpłatnie. Umowa ta może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdym czasie, bez podania przyczyny w sposób wskazany w pkt 7.4.

      

     7. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

     1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email.
     2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
     3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu rejestracji.
     4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt 3.1 i 3.2.

      

      

     8. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

     W celu złożenia Zamówienia należy: 

     1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
     2. Wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia oraz jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „KUPUJE” lub „DOŁĄCZ”;
     3. Po dodaniu Towaru do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy, bądź dokończyć realizację Zamówienia.
     4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
     5. Kliknąć przycisk “KUPUJĘ i PŁACĘ”, a następnie potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
     6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

      

      

     9. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

     1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
      1) przesyłka kurierska,

     2) paczkomaty InPost.

     1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

     1) płatność na rachunek Sprzedawcy wskazany w Regulaminie,

     2) płatność kartą płatniczą,

     3) płatności elektroniczne,

     dodatkowo:

     4) płatność Blikiem

     5) płatność przelewem ekspresowym.

     1. Wyboru płatności oraz metody dostawy Klient dokonuje podczas składania Zamówienia.
     2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

      

      

     10. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

     1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia, za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z pkt 8 powyżej.
     2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
     3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamówienie zostanie anulowane.
     4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia odnotowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
     5. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
     6. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży. 
     7. Klient zobowiązuje się do odebrania dostarczonego Towaru.

      

      

     11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

     1. Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru wskazanych w pkt 11.13 oraz kosztów dodatkowych, wskazanych w pkt 11.14 – w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru przez Klienta.
     2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa pkt 11.1, nie przysługuje w odniesieniu do biletów zakupionych na wydarzenia organizowane przez Sprzedawcę zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12) Ustawy o prawach konsumenta.
     3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt 11.1 biegnie od dnia dostawy ostatniego Towaru, jego partii lub części.
     4. Klient, o którym mowa w pkt 11.1 może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
     5. Oświadczenie może być wysłane:
      a) za pomocą poczty tradycyjnej – na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 3.1;
      b) drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt 3.2.
     6. Oświadczenie można złożyć korzystając ze wzoru formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jednak skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
     7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta, o którym mowa w pkt 11.1 drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle mu na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
     8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
     9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi, o którym mowa w pkt 11.1 niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
     10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient, o którym mowa w pkt 11.1 wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
     11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
     12. Klient, o którym mowa w pkt 11.1 powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w pkt 3.1 niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem 14-dniowego terminu.
     13. Klient odstępujący od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w szczególności opakowania, zabezpieczenia i nadania.
     14. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedającego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
     15. Klient, odstępujący od umowy odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
     16. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

       1) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

       2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

       3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

       4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

       5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

       6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

       7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

       8) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

       9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

       10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

       11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

       12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

       13) o dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

       1. Z zastrzeżeniem pkt 11.1, postanowień dotyczących odstąpienia od umowy nie stosuje się do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431Kodeksu cywilnego, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość jest bezwzględnie wyłączone.

        

       12. ZMIANA DATY WYDARZENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

       1. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę daty, miejsca lub programu wydarzenia, zakupione bilety zachowują ważność. W takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje Klientowi miejsce na wybrane wydarzenie w innym terminie, o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionego biletu.
       2. Jeżeli Klientowi nie odpowiada nowy termin zaproponowany przez Sprzedawcę lub miejsce wydarzenia (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości), Sprzedawca zaproponuje mu Voucher o wartości odpowiadającej cenie zakupionego biletu do wykorzystania w Sklepie Sprzedawcy, a w przypadku braku zgody Klienta na takie rozwiązanie zwróci mu pieniądze za niewykorzystany bilet. O swojej decyzji w zakresie zgody na przyznanie Vouchera w miejsce niewykorzystanego biletu lub żądaniu zwrotu środków, Klient poinformuje Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 3.2. w terminie 7 dni od daty poinformowania go o zmianie terminu lub miejsca wydarzenia. Brak zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na przyznanie Vouchera w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowany jako zgłoszenie żądania zwrotu środków za niewykorzystany bilet.
       3. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania zwrotu środków lub braku zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na przyznanie Vouchera w 7-dniowym terminie, Sprzedawca zwraca, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania kwotę odpowiadającą równowartości niewykorzystanego biletu. Środki zwracane są przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.

        

       13. ZMIANA REZERWACJI NA INNY TERMIN PRZEZ KLIENTA

       1. W zakresie organizowanych przez Sprzedawcę wydarzeń, Klientowi przysługuje prawo do dokonania zmiany rezerwacji na inny termin, w tym zmiana na udział w wydarzeniu odbywającym się w innym mieście, w którym Sprzedawca organizuje wydarzenia.
       2. Zmiana rezerwacji w zakresie, o którym mowa w pkt 13.1 jest możliwa nie później niż na 2 dni (48h) przed planowanym wydarzeniem. Po tym terminie dokonanie zmiany nie będzie możliwe.
       3. Z tytułu zmiany rezerwacji Sprzedawca pobiera dodatkową opłatę w wysokości 40 zł od osoby. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 13.2.

        

       14.  REKLAMACJA Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY ORAZ GWARANCJA

       1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
       2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określnym w Ustawie o prawach konsumenta.
       3. W przypadku wystąpienia niezgodności Towaru zakupionego u Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu z Umową sprzedaży Klient, o którym mowa w pkt 14.2. ma prawo do złożenia reklamacji.
       4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy podane w pkt 3.1 i 3.2 Regulaminu. 
       5. Reklamacja powinna zawierać m.in.:

       1) dane Klienta składającego reklamację,

       2) numer Zamówienia,

       3) dane reklamowanego Towaru,

       4) zwięzły opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży,

       5) okoliczności (w tym datę) ujawnienia się niezgodności Towaru z Umową sprzedaży,

       6) żądanie Klienta w związku z niezgodnością Towaru z Umową sprzedaży.

       1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
       2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego zgłoszenia Sprzedawcy lub uzupełnienia informacji przez Klienta, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
       3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt 3.1 niniejszego Regulaminu.
       4. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie.
       5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
       6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Towaru. W takiej sytuacji koszty ponownej przesyłki ponosi Klient.
       7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży wobec Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, zostaje całkowicie wyłączona. 

        

        

       15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

       1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
       2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

       1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
       2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

       3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

       1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

       http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

       http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

       1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php 

        

        

       16. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM WINO-GRONO.ART

       1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
       2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
       3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

       1) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub za pomocą paczkomatów InPost – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
       2) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobów płatności określonych w pkt 9.2 – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

       1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. 
       2. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego podanych danych osobowych w celu realizacji Umowy sprzedaży, której Klient jest stroną oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
       3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
       4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu pod adresem https://wino-grono.art.
       5. Dane osobowe Klienta nie będą ujawnianie innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez uzyskania wyraźnej zgody Klienta.
       6. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych Klienta dostępne są na stronie Sklepu w dokumencie „Polityka prywatności”.

        

       1. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
       1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego Towaru w Sklepie Internetowym.
       2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego Towaru. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
       3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
       4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
       5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
       6. Opinia może być wystawiona przez Klienta tylko do faktycznie zakupionych przez niego Towarów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
       7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

        

       1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
       2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie Sklepu pod adresem https://wino-grono.art, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, wydrukować lub zapisać ten dokument. 
       3. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
       4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
       5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
       6. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia.
       7. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 r.