REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH WINO-GRONO.ART

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezach Wino-Grono.art organizowanych przez B3 Marek Kotiuszko SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) NIP: 7011087155, REGON: 52199250, KRS:

  0000970997 („Organizator”) i stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Imprezy. 

 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób, które będą przebywać na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy obowiązana jest w szczególności do:
  a)bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz porządku publicznego, jak również stosowania się do poleceń i zarządzeń Organizatora oraz jego współpracowników;
  b) zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 4. Uznaje się, że każdy posiadacz biletu przed wejściem na Teren Imprezy zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 5.  Liczba miejsc na Imprezę jest ograniczona. Decyduje kolejność dokonanych rezerwacji.

 

 1. DEFINICJE
 1. Organizator – B3 Marek Kotiuszko SKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) NIP: 7011087155, REGON: 52199250, KRS: 0000970997
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu Imprezy ma ukończone 18 lat.
 3. Impreza – wydarzenie biletowane organizowane przez Organizatora w wybranych miastach na terenie Polski.
 4. Teren imprezy – miejsce, którym odbywa się wydarzenie organizowane przez Organizatora.
 5. Bilet – potwierdzenie dokonania rezerwacji na Imprezę po zapisie i opłaceniu ceny, otrzymane na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia z podanym numerem rezerwacji.
 6. Siła Wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Organizatora, będące poza jego kontrolą, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na następujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne (w przypadku wydarzeń plenerowych), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 

 1. ZAKRES OBOWIĄZKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 
 1. Do obowiązków Organizatora Imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego Biletu wstępu na Teren Imprezy na jaką opiewa Bilet w celu uczestnictwa w tej Imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego Imprezy i jej niezakłóconego przebiegu. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) mienie Uczestników pozostawione na Terenie Imprezy (Organizator nie prowadzi depozytu);
  b) za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  c) za skutki działania Siły Wyższej.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY 
 1. W cenie Biletu Organizator zapewnia:
  a) nieograniczone spożycie wina (białe i czerwone) podczas Imprezy; dla osób niepijących alkoholu Organizator zapewnia wodę;
  b) przekąski (różne rodzajów sera, orzechów, winogrona);
  c) pełen zestaw do malowania do dyspozycji Uczestnika w trakcie Imprezy (sztaluga, płótno, farby akrylowe, pędzle, fartuszek);
  d) wsparcie merytoryczne Artysty Malarza – profesjonalisty po ASP;
  e) możliwość zabrania do domu powstałego w trakcie Imprezy obrazu o wymiarach 40×50 cm.
 2. Zakupiony Bilet nie podlega zwrotowi. 
 3. Wymiana Biletu, rozumiana jako zmiana rezerwacji na inny termin, w tym zmiana na udział w Imprezie odbywającej się w innym mieście, w którym organizowane są Imprezy, możliwa jest nie później niż na 7 dni przed planowaną Imprezą. Po tym terminie dokonanie zmiany nie będzie możliwe.
 4. Z tytułu zmiany rezerwacji Organizator pobiera dodatkową opłatę w wysokości 40 zł od osoby, którą należy uiścić przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 4.3.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny Biletu. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa, konieczność zastosowania szczególnych zasad bezpieczeństwa epidemicznego itp., a ponadto prawo do zmiany programu Imprezy bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.  
 7. Organizator utrwala przebieg Imprezy, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy osób uczestniczących w Imprezie. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora lub sponsorów Imprezy, poprzez zamieszczenie dokumentacji fotograficznej lub filmu z przebiegu Imprezy na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://wino-grono.art, FanPage’u Organizatora prowadzonym na portalu Facebook pod adresem Wino-Grono.art oraz na profilu na Instargramie Wino-Grono.art, jak również w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora.
 8. Wchodząc na Teren Imprezy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji Imprezy i działalności Organizatora oraz sponsorów Imprezy.
 9.  Impreza może być transmitowana na żywo w mediach społecznościowych.
 10. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Imprezy oraz przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Imprezą. W związku z utrwaleniem i wykorzystaniem wizerunku Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
 11. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych pretensji do Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w sposób i w celu wskazanym w pkt 4.7.
 12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu znajdującym się na Terenie Imprezy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO IMPREZY
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Teren Imprezy w szczególności:
  a) osobie nieposiadającej Biletu na Imprezę
  b) posiadaczowi Biletu, który w dniu Imprezy nie ukończył 18 lat;
  c) posiadaczowi Biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w tym zasadami bezpieczeństwa epidemicznego;
  d) posiadaczowi Biletu, u którego stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego;
  e) posiadaczowi Biletu będącego pod wpływem alkoholu;
  f) posiadaczowi Biletu będącego pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  g) posiadaczowi Biletu zachowującemu się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającemu zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 2. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, Organizator może żądać, aby posiadacz Biletu niezwłocznie opuścił Teren Imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie takie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których osoba taka zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 3. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia Terenu Imprezy, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenie o zwrot ceny Biletu.
 4. Na Terenie Imprezy zabrania się w szczególności:
  a)
  wnoszenia i korzystania w trakcie Imprezy ze wskaźników laserowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, jak również własnych napojów alkoholowych;
  b) wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego;
  c) niszczenia mienia znajdującego się na Terenie Imprezy;
  d) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych;
  e) zakłócania spokoju oraz bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na Terenie Imprezy;
  f) palenia wyrobów tytoniowych, jak również e-papierosów za wyjątkiem wydzielonych do tego celu miejsc.
 5. Wnoszenie na Teren Imprezy i korzystanie w trakcie Imprezy z aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick lub innych urządzeń audio-video jest dozwolone. 

 

6. ODWOŁANIE IMPREZY, ZMIANA TERMINU, MIEJSCA LUB PROGRAMU IMPREZY

 1. Organizator ma prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi Biletu przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa. 
 2. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program Imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się Imprezy (dotyczy imprez plenerowych), choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca odbycie się Imprezy w zaplanowanym terminie oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla Uczestników przebiegu Imprezy. 
 3. W takich okolicznościach, o których mowa w pkt 6.2 powyżej zakupione Bilety zachowują ważność. 
 4. Jeżeli posiadaczowi Biletu nie odpowiada nowy termin lub miejsce Imprezy (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości), Organizator zaproponuje mu Voucher o wartości odpowiadającej cenie zakupionego Biletu do wykorzystania w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://wino-grono.art, a w przypadku braku zgody na takie rozwiązanie, zwróci mu pieniądze za niewykorzystany Bilet. O decyzji w zakresie zgody na przyznanie Vouchera w miejsce niewykorzystanego Biletu lub żądaniu zwrotu środków, posiadacz Biletu zobowiązany jest poinformować Organizatora na adres poczty elektronicznej: info@wino-grono.art  w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o zmianie terminu lub miejsca Imprezy. Brak zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na przyznanie Vouchera w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowany jako zgłoszenie żądania zwrotu środków za niewykorzystany Bilet.
 5. W przypadku zgłoszenia żądania zwrotu środków lub braku zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na przyznanie Vouchera w 7-dniowym terminie, Organizator zwraca, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, kwotę odpowiadającą równowartości niewykorzystanego Biletu. Środki zwracane są przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że posiadacz Biletu zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika zbieranych w związku z jego udziałem w Imprezie jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika zbierane przez administratora są zbierane w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Imprezie, jak również w celach wskazanych w pkt 7.5.
 3. Udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, tj. wizerunek, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, w celach określonych w pkt 7.5.
 5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu pod adresem https://wino-grono.art. Dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku utrwalonego w formie zapisu fotograficznego, audiowizualnego i dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych Organizatora lub sponsorów Imprezy, w szczególności poprzez zamieszczenie dokumentacji fotograficznej lub filmu z przebiegu Imprezy na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://wino-grono.art, FanPage’u Organizatora prowadzonym na portalu Facebook pod adresem Wino-Grono.art oraz na profilu na Instargramie Wino-Grono.art., jak również w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora – przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalach społecznościowych Organizatora.
 6. Udział w Imprezie, a tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora.
 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych Uczestnika dostępne są na stronie https://wino-grono.art  w dokumencie „Polityka prywatności”.

 

 1. REKLAMACJE 
 1. Uczestnik może składać reklamacje w formie e-mail najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres Organizatora: info@wino-grono.art 
 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt 8.1 w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna bezpłatnie na stronie Organizatora pod adresem https://wino-grono.art, skąd można w każdym czasie przeglądać, wydrukować lub zapisać ten dokument. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, w szczególności zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Do Biletów zakupionych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu zakupu Biletu.